V týdnu od 26. do 30. dubna se v online formátu uskutečnila konference Platformy spravedlivé transformace. Ta se koná každého půl roku a přímo navazuje na konference „Uhelné regiony v transformaci“, které se konaly od roku 2018.

Konferenci tvoří týden seminářů a diskusí na téma spravedlivé transformace (Just Transition) a kromě Evropské komise se jí účastní zástupci členských států, regionů, průmyslu, odborů a neziskového sektoru. Jejím cílem je jednak informovat účastníky o vývoji procesu spravedlivé transformace, sdílet knowhow a nejlepší praxi, ale také poskytnout zpětnou vazbu Evropské komisi, která následně vyvíjí nástroje posouvající spravedlivou transformaci dál.

Evropská komise na úvod zdůraznila, že Evropská unie čelí nejen výzvě boje se změnou klimatu, ale také nutnosti znovunastartovat ekonomiku po krizi způsobené pandemií covid19. Podle eurokomisařek Ferreiry a Simson je zcela nezbytné, aby restart ekonomiky a s ním související investice byly plně v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Proces spravedlivé transformace podle Evropské komise do tohoto konceptu zapadá umožňuje zacílení veřejných a soukromých investic tak, aby se dotčené regiony připravily na zelenou budoucnost a eliminovalo se riziko ztráty pracovních míst. Kromě důrazu na udržitelnost investic a aktivit Evropská komise také zdůraznila aspekt inkluzivity  žádný z uhelných regionů či regionů s uhlíkově náročným průmyslem nesmí být ponechán napospas.

Letošní ročník se mimo jiné nesl v duchu analýzy připravovaných plánů spravedlivé transformace. Členské státy připravují své územní plány spravedlivé transformace, které jim umožní přístup ke třem pilířům mechanismu spravedlivé transformace. Tyto plány určí území, která jsou nejvíce ovlivněna přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku, popíší proces transformace a potřeby, které z tohoto procesu vyplynou. V rámci konference se přípravě těchto plánů věnoval hned první panel se zapojením zástupců regionů, odborové asociace IndustryAll a neziskového sektoru (WWF). Zástupci regionů v rámci panelu popsali své projekty  zástupce Estonska například představil projekt na snižování závislosti ekonomiky na těžbě břidlic a vytváření investičních příležitostí do digitální ekonomiky. Zástupkyně regionu Azurového pobřeží ve Francii představila projekty na rozvoj obnovitelných zdrojů v regionu. Svou nespokojenost s dosavadní přípravou plánů projevila nezisková organizace WWF. Podle ní plány vznikají s nedostatečným zapojením občanské společnosti. Zástupkyně IndustryAll naopak zdůraznila nutnost většího zapojení pracovníků v dotčeném průmyslu do debat na národní úrovni, neboť jsou to právě oni, na které zánik sektorů dopadá nejvíce.

Další ze zajímavých panelů se věnoval příležitostem spojeným s vybudováním průmyslu výroby baterií na území EU, respektive s vytvořením celého souvisejícího hodnotového řetězce. Tato snaha je jednou z priorit současné i minulé Evropské komise, která za tímto cílem založila EU bateriovou alianci. Ta sdružuje klíčové hráče rostoucího evropského bateriového průmyslu a vytváří klastry, do nichž následně plynou investice, a které by měly umožnit evropskou soběstačnost a konkurenceschopnost v oboru. Aliance nyní zaštiťuje přes 70 projektů a 30 plánovaných továren na výrobu baterií. Pokud se podaří tyto projekty uskutečnit, stane se podle Evropské komise EU druhým největším producentem po kontinentální Číně. EK proto na přelomu roku 2020 a 2021 schválila investice ve výši 3,2 resp. 2,9 mld. EUR do evropského hodnotového řetězce a rovněž představila návrh nařízení, které si klade za cíl rozvoj bateriového průmyslu usnadnit. Zástupci průmyslu v následné debatě projevili jasný zájem o rozvoj bateriového průmyslu v Evropě. Nyní je ale podle nich potřeba aktivizovat regiony a vytvořit místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Zároveň by podle nich EU neměla zapomínat na potenciál mezinárodních partnerství a na potřebu rozvíjet znalostní základnu.

Příští konference Platformy spravedlivé transformace se uskuteční na podzim letošního roku. Záznam debat a prezentace jsou veřejně dostupné.

Zdroj: www.cez.cz