Evropská komise dne 21. dubna zveřejnila návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), ve kterém reviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací (NFRD). Do budoucna budou společnosti podávat zprávy o otázkách týkajících se udržitelnosti, jako je dopad změny klimatu, vliv na jejich podnikání a také dopad jejich činností na lidi a životní prostředí.

Cílem je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě účetního výkaznictví. Přechod k udržitelnému hospodářství bude do budoucna vyžadovat, aby se shromažďování a sdílení spolehlivých a srovnatelných informací o udržitelnosti stalo běžnou obchodní praxí pro všechny společnosti.

Návrh směrnice CSRD rozšiřuje požadavek na podávání zpráv na všechny velké společnosti a všechny kótované společnosti. Zatímco směrnice o vykazování nefinančních informací se vztahuje zhruba na 11 000 evropských společností, podle nově navrhované směrnice by zprávy o udržitelnosti mělo předkládat téměř 50 000 společností. Přičemž Komise navrhuje vypracovat normy pro velké společnosti a samostatné normy pro malé a střední podniky, které by zprávy předkládaly na dobrovolné bázi.

Investoři (kteří plní své vlastní požadavky na zveřejňování informací o udržitelném financování) i další zúčastněné strany stále častěji požadují spolehlivé a srovnatelné informace o udržitelnosti společností. Návrhy na nové standardy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti vypracuje Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG).

Začátkem letošního roku poradní skupina ustanovená v rámci EFRAG předložila technická doporučení a cestovní mapu pro vypracování těchto standardů. Nově vytvořené standardy zajistí soulad s evropskou agendou udržitelného financování, zejména s nařízením o zveřejňování informací o udržitelném financování, směrnicí o nefinančním reportingu (NFRD) či nařízením o taxonomii. Plně tak zohlední příslušné ukazatele udržitelnosti a budou vycházet z kritérií pro činnosti, které přispívají k environmentálním cílům, resp. tyto cíle významně nepoškozují (DNSH). Zároveň se předpokládá koordinace se stávajícími mezinárodními iniciativami, konkrétně např. s návrhy Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Návrh standardů pak Evropská komise bude konzultovat se skupinou odborníků z členských států a své stanovisko předloží i Evropský orgán pro cenné papíry.

Návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti nyní musí projít běžným legislativním postupem v Radě a v Evropském parlamentu. Souběžně s tím EFRAG vypracuje návrh standardů pro podávání zpráv. Přičemž první soubor norem by měl být k dispozici do října 2022. Pokud evropské instituce do té doby dosáhnou shody ohledně legislativního návrhu, budou společnosti poprvé vykazovat udržitelnost podle nových pravidel v roce 2024 (za fiskální rok 2023).

Zdroj: www.cez.cz