Nejnovější zprávy

Podnikatelská komise pro boj proti nerovnostem vyzývá podniky, aby zaujaly stanovisko k nerovnostem

Nová zpráva zdůrazňuje, že nerovnost je systémovým rizikem, za jehož řešení jsou podniky zodpovědné a které má velkou příležitost řešit prostřednictvím šesti oblastí činnosti.

Partnerství pro uhlíkovou transparentnost (PACT) vytvářía základy pro standardizovanou výměnu údajů o emisích.

Partnerství pro transparentnost uhlíku (PACT), které hostí WBCSD, zveřejnilo první soubor technických specifikací pro standardizovanou výměnu údajů o emisích uhlíku. Tyto specifikace poprvé umožní různým technickým řešením pro emise a účetnictví vzájemně se propojit a porozumět si, což podnikům usnadní přístup k údajům.

Co je nového?

Stručná informace pro podnikatele o dopadech války na Ukrajině

V rámci spolupráce s pracovními skupinami pro potraviny a energetiku, které jsou součástí Globální skupiny OSN pro reakci na krizi (GCRG), vydala WBCSD podnikatelský brief vycházející z dokumentu GCRG “Globální dopad války na Ukrajině na potravinové, energetické a finanční systémy – Brief č. 2”, který byl zveřejněn v červnu. Podnikatelský brief zdůrazňuje klíčová zjištění nové zprávy a určuje šest klíčových opatření, která může podnikatelská komunita v reakci na krizi přijmout již nyní.

Spolu s dalšími zdroji ji lze nalézt také na naší speciální webové stránce o tom, co mohou podniky udělat v reakci na probíhající válku na Ukrajině.

The Stockholm Action Agenda

WBCSD společně se Stockholmským institutem pro životní prostředí a Stockholm +50 vedla zapojení soukromého sektoru do projektu Stockholm +50, který vyústil v zahájení Stockholmského akčního programu. Jedná se o bezprecedentní iniciativu mnoha zúčastněných stran, která určuje tři praktické akční priority, jež mají podnikům na celém světě pomoci transformovat udržitelnost globálních hodnotových řetězců mnohem rychleji a ve větším měřítku než dnes.

Přečtěte si související článek ředitelky WBCSD pro politiku, propagaci a členy Clear Kaske-Kuck. Stockholmský akční program rovněž vyzývá k posílení spolupráce při zkoumání možností nového globálního mechanismu odpovědnosti a transparentnosti podniků.

Připojte se k naší kampani za důkladnější sladění regulačního a normotvorného úsilí v oblasti zveřejňování informací o udržitelnosti

Vyzýváme naše členy a partnery, aby podpořili společné prohlášení, které jsme vydali společně s PRI (Principy odpovědného investování) a IFAC (Mezinárodní federací účetních), které zastupují 5 000 investorů a 3 miliony účetních, spolu s více než 200 společnostmi, které jsou členy WBCSD. Požadavek představuje koordinovaný interoperabilní přístup k zajištění komplexního globálního základu zveřejňování informací o udržitelnosti, který kapitálové trhy potřebují. Napište Juliet Taylorové a připojte se k naší kampani.

Jak využít externí ujištění pro lepší investiční rozhodnutí

Nekvalitní údaje ESG jsou přinejlepším matoucí a nepřehledné. V horším případě mohou vést k nesprávné alokaci kapitálu a způsobit značná překvapení a ztráty. WBCSD a Assurance Mark nabízejí bezplatný online kurz, který investorům poskytne sadu nástrojů, s jejichž pomocí se mohou v tomto prostředí orientovat a požadovat kvalitnější informace. Zaregistrujte svůj zájem a přihlaste se do kurzu.

Jak přistupovat k analýze klimatických scénářů

Analýza klimatických scénářů je výslovně zmíněna v navrhovaných pravidlech pro zveřejňování informací vydaných Komisí pro cenné papíry USA (SEC), ISSB a Evropskou poradní skupinou pro finanční výkaznictví. Zajímá vás, jak přistupovat ke scénářům klimatické transformace? Podívejte se na naše zdroje, které vám mohou pomoci. Katalog klimatických scénářů zkoumá 18 scénářů s proměnnými v oblasti investic, poptávky, emisí, kapacity, nákladů a cen.

Má vaše představenstvo potíže s tím, jak plnit své závazky v oblasti ESG?

Ve spolupráci s IMD nabízíme řešení Driving Sustainability from the Boardroom – poutavý, na akci založený průzkum ESG, který vám umožní ovlivnit a řídit integraci udržitelnosti do strategie vaší společnosti. Zaregistrujte se ještě dnes – program bude zahájen 14. listopadu 2022 a účastníci z členských společností WBCSD mají nárok na speciální snížený poplatek za zahájení.

Motivace k dekarbonizaci dodavatelského řetězce pomocí kritérií pro zadávání veřejných zakázek

Tato pracovní skupina, kterou pořádá WBCSD ve spolupráci s PwC, se zabývá různými pákami dekarbonizace, které lze uplatnit v dodavatelských řetězcích. Na nedávném zasedání skupina zvažovala, jak využít kritéria pro zadávání veřejných zakázek a začlenit uhlík jako rozhodovací kritérium pro výběr dodavatelů. Zjistěte více.

Světoví vývozci sóji přijímají nová opatření k eliminaci odlesňování a přeměny původní vegetace v brazilské oblasti Cerrado

Šest největších světových potravinářských a zemědělských společností a členů Fóra pro měkké komodity (SCF) WBCSD -Archer-Daniels-Midland Company, Bunge; Cargill Inc, COFCO International; Louis Dreyfus Company a Viterra – hlásí pokrok v oblasti sledovatelnosti nákupu sóji z brazilské oblasti Cerrado bohaté na biologickou rozmanitost.

Podniky hlásí pokrok v plnění závazků k urychlení zavádění čistého vodíku

Jen něco málo přes půl roku po zahájení iniciativy H2Zero – Vodíkové závazky na konferenci COP26 již většina společností dosáhla pokroku v plnění svých závazků prostřednictvím investic do vodíkových projektů s vysokým potenciálem pro snížení emisí a zmírnění klimatické krize.

Podnikatelé vyzývají Evropskou komisi, aby dále neodkládala návrh právně závazných cílů pro obnovu přírody

V tomto společném dopise přední podniky vítají ambice Evropské komise navrhnout právně závazné cíle pro obnovu přírody a naléhavě žádají, aby byly zveřejněny v červnu 2022 bez dalších odkladů.

Poznatky

Cesta Číny k inkluzivnímu, ekologickému a nízkouhlíkovému rozvoji: Třicet let CCICED

Přečtěte si postřehy prezidenta a generálního ředitele WBCSD Petera Bakkera o slaďování vývoje v oblasti ESG na celém světě, který se zúčastnil oslav 30 let Čínské rady pro mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí a rozvoje (CCICED).

Rozhovor pro Financial Times: Každodenní činnost může mít významný dopad na životní prostředí v měřítku

Zjistila vaše společnost, odkud napříč pochází vaše emise skleníkových plynů? V tomto rozhovoru pro Financial Times hovoří Peter Bakker, prezident a generální ředitel WBCSD, a Sundar Raman, generální ředitel divize tkanin a péče o domácnost společnosti Procter & Gamble, o potřebě komplexního přístupu založeného na důkazech, který by umožnil identifikovat emise a jednat v zájmu jejich snížení.

Recept na globální krizi

Válka na Ukrajině je posledním z řady otřesů globální produkce potravin. Geopolitické nepokoje a narušení dodavatelského řetězce odhalily spolu s rostoucím počtem katastrof souvisejících s klimatem ničivé trhliny ve světovém potravinovém systému – což vyvolává hrozbu potravinové nouze, humanitárních katastrof, sociálních nepokojů a vysídlování lidí. Amy Senterová pracuje ve WBCSD na urychlení průmyslové transformace globálního potravinového a zemědělského systému.

Cesta na konferenci COP 15: sladění podnikatelských aktivit s globálním rámcem pro biologickou rozmanitost po roce 2020 a akčními cíli do roku 2030

Rostoucí povědomí a spolupráce pro přírodu pozitivní svět přispěly k budování důvěry podniků v zastavení a zvrácení úbytku přírody a poskytly nástroje a pokyny, které pomohou s implementací a opatřeními v rámci provozů a napříč hodnotovými řetězci. Přečtěte si tento postřeh Marii Any Camposové, vedoucí pracovnice týmu WBCSD pro opatření v oblasti ochrany přírody.

Pozornost věnována členům

Podívejte se na naše aktivity a oznámení členů:

  • Arcadis: Arcadis Sustainable Cities Index 2022
  • Průvodce: Korporace se spojují, aby mobilizovaly dodavatelské řetězce

Pokud chce vaše společnost upozornit na nejnovější udržitelná řešení, kontaktujte prosím natasha.ferrari@wbcsd.org.

Zprávy z globální sítě

Francie: EpE a členské společnosti představují životní styl a ekologický přechod
Irsko: Největší irské podniky dosahují stabilního pokroku při plnění cílů nulových čistých emisí skleníkových plynů navzdory globálním otřesům a nejistotám.
Španělsko: Forética analyzuje výzvy v oblasti ekologických pracovních míst a spravedlivého přechodu v budoucnosti práce

Nadcházející události

Politické fórum na vysoké úrovni: 2022, 13. července 2022, Online

WBCSD přinese hlas podnikatelů na výroční zasedání Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF), které se bude konat 5.-15. července 2022. Připojte se k nám na speciální akci, kterou během HLPF 2022 svolávají WBCSD a Odbor OSN pro hospodářské a sociální záležitosti (UN DESA). Chcete-li se zaregistrovat, klikněte zde.

Mezinárodní konference IIA 2022, 18.-20. července 2022, Chicago, USA

Mezinárodní konference Institutu interních auditorů (IIA) je prvotřídní program, který přináší aktuální a pokrokové materiály pro dnešní interní auditory, aby získali ty nejrelevantnější poznatky a zdroje. Zaregistrujte se na předkonferenční workshop WBCSD o začlenění udržitelnosti do postupů řízení rizik, interního auditu a správy a řízení, kde získáte nejnovější poznatky a výzkum v této oblasti.

Zasedání WBCSD v Severní Americe, 19. září 2022, New York, USA

V září 2022 se bude konat Valné shromáždění OSN a týden klimatu. Bude to příležitost k posílení hlasu udržitelného podnikání prostřednictvím spolupráce s cílem urychlit systémovou transformaci. Toto setkání nabídne našim členům příležitosti ke spojení, navázání kontaktů a sladění našich společných globálních a regionálních priorit. Chcete-li se zaregistrovat, klikněte zde. Přečtěte si o WBCSD na Valném shromáždění OSN.

Týden budování mostů, 4.-6. října 2022, Ženeva, Švýcarsko

V roce 2022 se v rámci týdne Building Bridges uskuteční více než 65 akcí, které bude spolupořádat 100 soukromých společností, mezinárodních organizací a nevládních organizací. Jako zakládající partner akce Building Bridges je WBCSD hrdá na to, že může podpořit toto společné úsilí, které mobilizuje kapitál k budování udržitelných společností. Building Bridges určuje agendu udržitelného financování a připravuje cestu pro inovativní řešení s dopadem na dosažení cílů udržitelného rozvoje. Podívejte se na celý program.

Online školení CTI, 13. a 15. září 2022

Chcete se dozvědět, jak urychlit přechod vaší společnosti na oběhové hospodářství? Připojte se k našemu dalšímu online školení! Ponoříme se do nových funkcí nejnovější verze indikátorů cirkulární transformace (CTI) a vybavíme vás správnými znalostmi a dovednostmi, abyste mohli začít s hodnocením cirkulární ekonomiky vaší společnosti.

European Business Nature Summit, 18.-19. října 2022, Brusel, Belgie

Po dvou letech online vydání se European Business & Nature Summit sejde osobně v Bruselu v Belgii. Na summitu v roce 2022 vystoupí hlavní řečníci u kulatých stolů na vysoké politické úrovni a proběhnou praktické tematické workshopy zaměřené na “řízení rizik a zvyšování odolnosti podniků”, “stanovení cílů pro přírodu” a “přijetí opatření na ochranu a regeneraci”.