Dne 20. května zveřejnila Evropská komise strategii pro biologickou rozmanitost do roku 2030, jejíž cílem je vyvinout plán obnovy přírody a rozšířit seznam chráněných oblastí na alespoň 30 % plochy souše, což představuje nárůst o 4 %, a 30 % moře, tj. o 11 % více než nyní. Pro jejich dosažení má být každoročně alokováno 20 mld. eur, ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů je také jedním z šesti cílů taxonomie udržitelných financí.

Příští rok Komise vydá delegovaný akt pod nařízením o taxonomii udržitelných financí pro klasifikaci činností, které ochraňují a obnovují biologickou rozmanitost a ekosystémy. Navrhne také závazné cíle přírodní obnovy. V současné době analyzuje nabídku a poptávku po bioenergii jak na úrovni EU, tak na globální úrovni a dopady využívání lesnické biomasy k energetickým účelům. Výsledky zveřejní do konce letošního roku. Případně hodlá revidovat v příštím roce směrnice o obnovitelných zdrojích, ETS a LULUCF.

Příští rok také představí vodítka pro kritéria udržitelnosti energeticky využitelné biomasy a nastaví trajektorii do roku 2030 pro útlum využívání neudržitelných biopaliv. Nový rámec governance pro biodiverzitu propojí s Evropským semestrem. Biodiverzita má být provázána také s nefinančním reportingem. Komise také podpoří vznik platformy European Business for Biodiversity a zařadí ji do Evropského klimatického paktu, jehož cílem je zapojit občany a jejich komunity do navrhování opatření v oblasti klimatu a životního prostředí. Pro větší zapojení veřejnosti navrhne Komise revizi Aarhuského nařízení.