Evropská komise

Evropská komise dne 9. 8. 2016 oznámila, že schválila plán Francie na podporu kombinované výroby tepla a elektrické energie při využití zemního plynu. Podle zjištění EK je tento plán v souladu s evropskými pravidly o veřejné podpoře a navrhované schéma sníží emise CO 2 a přispěje k energetické účinnosti, aniž by byla narušena hospodářská soutěž. Podpora bude poskytovaná vysoce účinné kombinované výrobě elektrické energie a tepla o výkonu až 1MW.

 

Úřední věstník EU

L 207/1. srpna 2016

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016:207:TOC

L 208/2. srpna 2016

Doporučení Komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.CES&toc=OJ:L:2016:208:TOC

 

Stanoviska EHSV

C 264/20. července 2016

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vnější rozměr energetické politiky EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0028.01.CES&toc=OJ:C:2016:264:TOC

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Zpráva o stavu energetické unie za rok 2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0117.01.CES&toc=OJ:C:2016:264:TOC