Evropská komise

  • Evropská komise revidovala dne 24. 1. 2017 výpočet pro přidělování bezplatných emisních povolenek v rámci EU ETS od 1. 3. 2017. Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) z 28. dubna 2016 upravila ve stanovené lhůtě do deseti měsíců meziodvětvový korekční faktor (CSCF). Nové hodnoty jsou přísnější než předchozí, ale v praxi zůstávají už přidělené povolenky pro období 2013-2020 v naprosté většině beze změny. ESD vyloučil retroaktivitu, takže upravený CSCF platí pro rozhodnutí členských zemí o přidělení volných povolenek nebo o změnách těchto přídělů do roku 2020, přijatá po 1. 3. 2017.
  • Dne 26. 1. 2017 vydala Evropská komise zprávu o dosavadních výsledcích klíčových iniciativ v souvislosti s oběhovým hospodářstvím. Dále spolu s Evropskou investiční bankou (EIB) založila platformu pro finanční podporu oběhového hospodářství, která bude sdružovat investory a inovátory, vydala doporučení členským státům o přeměně odpadu na energii a navrhla konkrétní změny právních předpisů o některých nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních. Ve sdělení o úloze procesů výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství Komise mj. předkládá pokyny pro členské státy, jak v kontextu nakládání s odpady správně vyvážit kapacitu výroby energie z odpadů.

Rada a členské státy

  • Švédská vláda dne 26. 1. 2017 oznámila, že sníží přebytek povolenek na trhu a zruší povolenky v hodnotě 22,5 milionů tun CO2, což odpovídá zhruba 41 % ročních emisí ve Švédsku.