Evropský parlament

  • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dne 27. 2. 2018 přijal balíček legislativních návrhů ohledně odpadů, tzv. Waste Package. Balíček zahrnuje čtyři směrnice, které řeší skládky odpadů a nakládání s odpady, obaly, vozidly s ukončenou životností, bateriemi a elektronickými odpady.  Hlasování předcházelo intenzivní jednání a následná dohoda v rámci trialogu. Evropský parlament bude o balíčku hlasovat na plenárním zasedání v dubnu. Předpokládá se, že nová legislativa bude zveřejněna v úředním věstníku EU během léta. Následně budou mít členské země EU dva roky na transpozici do národního práva.
  • Evropská komise schválila dne 26. 2. 2018 veřejnou podporu v Německu k nákupu elektro-autobusů pro hromadnou veřejnou dopravu,spolu se související výstavbou infrastruktury pro dobíjecí stanice.  Spolková vláda by tak měla dopravcům do konce roku 2021 poskytnout ze svého rozpočtu podporu ve výši 70 milionů eur. Provozovatelé budou muset prokázat, že elektro-autobusy jsou nabíjeny z obnovitelných zdrojů energie. Podle Komise je jasným cílem takové investice snížit díky dopravním prostředkům s nulovými zplodinami celkové emise CO2a zlepšit kvalitu ovzduší zvláště ve městech, takže jsou v souladu s environmentálními cíli EU proti globálnímu oteplování. Na tomto základě došla navíc k závěru, že to převažuje nad případným narušením hospodářské soutěže způsobeným veřejným financováním, takže tento záměr plně odpovídá pravidlům EU pro státní pomoc.

Rada EU

  • Rada EU dne 27. 2. 2018 formálně přijala reformu EU ETS na období 2021 – 2030. Tomuto kroku předcházela předběžná dohoda v rámci trialogu ze dne 9. 11. 2017 a potvrzení dohody Evropským parlamentem dne 6. 2. 2018. Nová směrnice vstoupí v účinnost dvacet dní po zveřejnění v úředním věstníku EU.