Nově Evropská komise navrhuje rozší-řit schéma obchodování s emisními povolenkami na odvětví silniční dopravy a budov. Měl by se na ně vztahovat nový samostatný systém ETS. Případné slou-čení obou systémů obchodování s emisemi by mělo být posouzeno až po několika letech zkušeností.

Komise pokládá schéma obchodování s emisními povolenkami za ústřední nástroj pro nákladově efektivní snižování emisí skleníkových plynů. Od jeho zavedení v roce 2005 došlo v odvětvích výroby elektřiny a tepla a energeticky náročném průmyslu ke snížení emisí skleníkových plynů o 42,8 %.

Fosilní paliva používaná v sektorech silniční dopravy a budov jsou významnými zdroji emisí a znečištění. Konkrétně např. silniční doprava představuje pětinu emisí skleníkových plynů v EU, přičemž objem těchto emisí neustále roste: od roku 1990 se emise v této oblasti zvýšily o čtvrtinu.

Komise navrhuje zahájit obchodování s emisemi v obou těchto sektorech od roku 2026. Nové schéma bude regulovat dodavatele paliv, nikoliv domácnosti a řidiče. Dodavatelé tak budou odpovídat za monitorování a vykazování množství paliv či za vyřazování emisních povolenek.

Na základě údajů shromážděných podle nařízení o sdílení úsilí bude v roce 2026 stanoven emisní strop a vydány emisní povolenky. O rok dříve začnou dodavatelé paliv vykazovat své emise, nejdříve za roky 2024 a 2025. Emisní strop bude každoročně snižován s cílem dosáhnout 43% snížení emisí v roce 2030 (ve srovnání s rokem 2005).

Komise předpokládá, že k dosažení emisních cílů v těchto sektorech je zapotřebí využít jak tržního mechanismu, resp. stanovení ceny uhlíku, tak přispění národních politik, včetně emisních norem či infrastruktury pro alternativní paliva. Pro oba sektory zůstává i nadále relevantní nařízení o sdílení úsilí.

Skupina ČEZ považuje návrh na rozšíření schématu EU ETS na další odvětví za ve své podstatě pozitivní krok. Cíl 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 (oproti roku 1990) je pro EU závazný. Členské státy se na něm shodly v prosinci 2020. Pokud by se na dosažení emisního cíle tato odvětví nepodílela, muselo by se snížení realizovat jinde. Zároveň si však Skupina ČEZ uvědomuje, že jde o citlivou otázku s dopady na koncové uživatele, takže je třeba zvážit nastavení adekvátních opatření, které tyto dopady pomohou mírnit.

Zavedení ceny uhlíku do sektoru budov napomůže řešení současného problému, kdy větší teplárenská zařízení za emisní povolenky platí, zatímco zdroje mimo EU ETS (např. malé blokové či domácí kotle) nejsou cenou uhlíku zatíženy. Nicméně po dobu, kdy budou oba systémy obchodování s povolenkami fungovat odděleně, budou pro dotčené sektory tržně stanoveny dvě různé ceny uhlíku.

Zdroj: www.cez.cz