Velkému zájmu osmi desítek odborníků se poslední zářijový den těšila konference „Podniková energetika v době Smart Grids“, kterou v rámci doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uspořádal časopis Sdělovací technika.

Generální partnerem konference byla společnost ELVAC, hlavním partnerem Landis+Gyr, dalšími partnery pak společnosti ABB, MEgA a Domat Control System. Konferenci poskytly záštitu sdružení CACIO, Českomoravská elektrotechnická asociace, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Ředitel sekce fondů EU MPO ČR Petr Očko v úvodním vystoupení konference představil program podpory podnikání a inovací v oblasti energetiky v letech 2014 až 2020. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se ve své prioritní ose 3 (PO3) zaměřuje na „účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podporu zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin“. Celková alokace OP PIK představuje 119,9 miliard Kč, podíl finanční alokace PO3 činí 28,20 % z této částky. V návrhu OP PIK pro období 2014 až 2020 je 6 programů s konkrétním zaměřením na obnovitelné energie, úspory energie, smart grids I (aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách ČEZ, EON), nízkouhlíkové technologie, úspory v soustavách zásobování teplem a smart grids II (posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy ČEPS). Snahou je tedy řešit komplexně celou oblast energetiky. Zatímco finanční alokace na období 2007–2013 byla cca 12 miliard Kč, pro období 2014–2020 je plánována ve výši cca 30 miliard Kč (1 217 129 658 EUR), což představuje druhou největší alokaci OP PIK.

Energetická účinnost je jedním z faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost podniků, resp. celé ekonomiky. V oblasti snižování energetické náročnosti průmyslových procesů učinila Česká republika za dobu své existence zásadní pokrok. Přesto je ekonomický potenciál úspor energie v tomto sektoru v ČR stále nevyčerpán. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. K podporovaným aktivitám patří:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v bu dovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti či snižování ztrát,
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
  • snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru,
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování jejich energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
  • instalace obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu podniku,
  • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku,
  • podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov.

Následovaly prezentace konkrétních řešení: propojení řídicí a ochranné techniky v podnikových rozvodnách (ELVAC), řídicí a monitorovací systém PowerSense (Landis+Gyr a skupina Toshiba), online monitorování energií (Enerfis), měření v distribučních sítích na hladině nn (MEgA), systém Tecomat Foxtrot v sítích Smart Grid (Teco). Energetickým managementem a potřebou „znovuzaregulování systému MaR“, vedoucího ke zkracování návratnosti úsporných opatření, se zabývala prezentace společnosti Domat Control Systems.

Potenciál úspor, který se skrývá v moderních technologiích synchronních reluktančních elektromotorů SynRM2, představila společnost ABB, a to včetně svého nového Centrálního evropského servisního střediska vybudovaného v Ostravě-Hrabové. Změny nejen v obchodování s elektrickou energií, ale hlavně v distribuci, přenosu a ve výrobě přinášejí i nový pohled na architekturu IT v energetice. Co však přinese podnikům používání Smart Grid? Tuto otázku si ve své prezentaci položil Jiří Polák, výkonný ředitel společnosti CACIO. Nezačnou podniky elektřinu také vyrábět a možná i uskladňovat pro vlastní potřebu?