Evropská komise přijala dne 19. října svůj pracovní program na rok 2021. Vzhledem ke krizi způsobené pandemií Covid-19 zaměří své pracovní úsilí na její zvládnutí, současně hodlá dále podporovat udržitelné investice a reformy a usilovat o ekologickou a digitální transformaci.

Hlavním finančním nástrojem plánu obnovy je Next Generation EU, který bude možné využívat prostřednictvím jednotlivých programů do konce roku 2023, přičemž související platby budou provedeny nejpozději do konce roku 2026. Vypůjčené finanční prostředky budou určeny výhradně k řešení důsledků krize způsobené pandemií Covid-19. Převážná část těchto finančních prostředků bude určena pro facilitu na podporu oživení (672,5 miliard eur), přičemž minimálně 37 % výdajů v rámci této facility by mělo být vyčleněno na ekologickou transformaci a minimálně 20 % by mělo být investováno do digitálních technologií. Za účelem splácení finančních prostředků nástroje Next Generation EU předloží Komise do června roku 2021 legislativní návrhy nových vlastních zdrojů, počínaje revidovaným systémem EU ETS, mechanismem uhlíkového narovnání na hranicích a digitálním poplatkem.

V rámci balíčku opatření Fit pro 55, zaměřených na snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 %, se Komise dále zaměří na revize právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky a do června 2021 předloží návrhy na revize směrnic o OZE, energetické účinnosti (EED), zdanění v oblasti energie či úpravu nařízení o sdílení úsilí a nařízení LULUCF. Do konce příštího roku pak předloží návrh na revizi směrnice o energetické účinnosti budov (EPBD). Revizí projde i legislativa v oblasti mobility. Do června 2021 hodlá komise předložit návrhy na revizi směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a úpravu nařízení o emisních standardech pro silniční vozidla.

 

Zdroj: www.cez.cz