V rámci pravidelného hloubkového hodnocení energetických politik členských zemí EU zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) dne 14. září přezkum energetické politiky České republiky. Zpráva obsahuje řadu doporučení, která mohou podpořit úsilí ČR při dosahování klimatických cílů.

Značnou pozornost zpráva věnuje využívání uhlí, kdy téměř polovina výroby elektřiny a čtvrtina poptávky pro vytápění domácností je na něm v ČR závislá. Doporučuje připravit rychlejší ukončení využívání uhlí, než v současné době předpokládá vláda. Narůstající cena uhlíku bude mít za následek snížení konkurenceschopnosti uhlí. Nicméně postupné vyřazování uhlí představuje pro ČR výzvu v oblasti její energetické bezpečnosti.

Proto IEA klade důraz na diverzifikaci energetických zdrojů. Doporučuje, aby ČR posoudila plný ekonomický potenciál všech dostupných forem obnovitelných zdrojů energie a vypracovala plány jejich plného využití. Zároveň konstatuje, že bude třeba upravit právní a regulační rámec, aby se usnadnil vznik nových obchodních modelů, jako jsou místní energetická společenství.

Co se týká energetické účinnosti konstatuje IEA, že od posledního přezkumu v roce 2016 ČR zlepšila tento parametr zavedením programů, zejména ve stavebnictví a průmyslu. Do roku 2030 však doporučuje umístit energetickou účinnost do centra tvorby energetické politiky. Česká republika by v této souvislosti měla zvážit vytvoření specializované agentury.

IEA také vidí prostor pro to, aby ČR lépe využívala signály cen uhlíku ke snižování emisí a podpořila používání paliv s nižší uhlíkovou náročností. Doporučuje zdanit paliva podle jejich externalit a změnit tak chování spotřebitelů, přičemž část příjmů z uhlíkové daně by měla směřovat na ekonomicky slabší spotřebitele.

V oblasti jaderné energetiky, která je významným zdrojem výroby nízkouhlíkové elektřiny, IEA doporučuje, aby vláda ČR podpořila ČEZ a. s. při provádění robustního výběrového řízení na nový blok jaderné elektrárny Dukovany II s jasnými technologickými a ekonomickými kritérii výběru a při zajištění bezpečnostních zájmů státu. ČR by měla zajistit odpovídající koncepci trhu a proces plánování pro zvyšování jaderné kapacity, včetně časového harmonogramu rozhodování o nové jaderné výstavbě. Pozornost je věnovaná i malým modulárním reaktorům (SMR) s poukazem na identifikaci jejich potenciální role v energetickém systému.

Zdroj: www.cez.cz