V průběhu posledních týdnů se úsilí členů PS soustředilo na identifikaci a přípravu projektů s následujícím zaměřením:

1. Příprava aplikovaného konceptu „Sustainable Reporting“, jehož cílem je nabídnout členům Czech BCSD a podnikatelské komunitě praktický nástroj k rozšíření a prohloubení výročních zpráv o aspekty oslovující na úrovni firem rizikové oblasti a případné nejistoty v oblastech ekonomických, sociálních a environmentálních. Tento praktický nástroj připravila pod vedením Dr. Miloslava Hájka PS „Nové metodické trendy/sustainable reporting“. V průběhu měsíců leden a únor se připravují informační semináře o tomto nedávno vzniklém a na mezinárodní úrovni velkých korporací se rozšiřujícím dobrovolném systému globálního reportingu (GRI-Global Reporting Initiative).

2. Spolupráce expertů Czech BCSD s pražským magistrátem v rámci přípravy strategického plánu rozvoje HMP v kontextu Praha – smart city byl vytvořen koncept řešení aplikovatelný i na další větší a střední města v ČR. Koncept Smart city sdružuje oblasti tzv. inteligentních sfér, včetně hospodářského rozvoje města, dopravy, infrastruktury a služeb environmentu (lokální a globální), governance a komunikace a lidských zdrojů. Ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, národní sítí Zdravých měst a případně dalšími partnery Czech BCSD se bude připravovat program aplikace tohoto konceptu se zainteresovanými zastupitelstvy měst.

3. V rámci PS „udržitelná doprava“ se připravuje projekt 2 členů Czech BCSD – ČEZ a TNT, ve spolupráci se zastupitelstvím města Ostravy, zaměřený na pilotní projekt elektromobility v Ostravě. Probíhá diskuze o přínosu a možných aplikacích alternativních pohonů a energetických zdrojů v městské, případně nákladní dopravě, se zaměřením na technologie stlačeného plynu, vodíkového hospodářství, zavedení katalyzátorů apod.

4. Pro různorodou činnost Czech BCSD na úrovni jejích 11 pracovních skupin je důležitá expertiza více než 20 specializovaných expertů. Jedním z příkladů je nový koncept „odolnost měst a obcí na kritické stavy“ připravená ing. Ivanem Benešem. Tento koncept reflektuje opatření potřebná k zmírňování dopadů náhlých vnějších stavů, které svou povahou mohou výrazně ohrozit chod měst a obcí a kvalitu života jejich obyvatel. Tento „bezpečnostní pohled“ se postupně stává součástí konceptu udržitelnosti měst a obcí.

5. Pracovní skupina Vize 2050 pokročila v přípravě strategického pohledu na udržitelné uspořádání ČR v dlouhodobém horizontu. Cílem je během jarních měsíců dopracovat tento koncept v souladu jednak se Strategickým rámcem udržitelnosti ČR a Strategií konkurenceschopnosti ČR. Součástí tohoto projektu jsou i připravované semináře, kulaté stoly a konference v průběhu roku 2014.

 

Připravil: Peter J. Kalaš, viceprezident Czech BCSD