Evropská komise dne 14. října zveřejnila strategii renovační vlna, která je zacílená na snižování energetické náročnosti budov. Cílem Komise je v příštích deseti letech tempo renovací alespoň zdvojnásobit a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti a účinnějšímu využívání zdrojů.

Snižování energetické náročnosti budov pojímá Komise v širším kontextu jako příležitost pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie, principů oběhového hospodářství, udržitelné mobility, zmírňování energetické chudoby či podpory stavebnictví a vytváření nových pracovních míst.

Komise uvádí, že na budovy připadá přibližně 40 % spotřeby energie v EU a 36 % emisí skleníkových plynů z energie. Avšak pouze 1 % budov projde každoročně energeticky účinnou renovací. Navrhovaná opatření by měla podpořit renovaci všech budov, nicméně za prioritní oblasti Komise považuje dekarbonizaci vytápění a chlazení, renovaci veřejných budov a řešení energetické chudoby, vč. energeticky nejnáročnějších budov.

Mezi hlavní navrhovaná opatření patří především posílení informovanosti a právní jistoty, což by mělo motivovat vlastníky budov k jejich renovaci. Komise na červen 2021 avizuje revizi směrnice o energetické účinnosti a do konce příštího roku i směrnice o energetické náročnosti budov. Navrhne posílení povinnosti certifikátů energetické náročnosti (EPC) spolu s postupným zaváděním povinných minimálních standardů energetické náročnosti pro stávající budovy. Rovněž navrhne rozšíření požadavků na renovace veřejných budov na všechny úrovně veřejné správy.

Komise věnuje pozornost také zajištění přiměřeného a dobře cíleného financování. V rámci facility na podporu oživení je renovace budov prioritou pro národní plány obnovy prostřednictvím iniciativ Renovate a PowerUp. Kromě toho Komise navrhuje zajištění veřejného i soukromého financování poskytnutím grantů i půjček, jejich navýšení a možnost jejich kombinování tam, kde to dříve nebylo možné. V rámci probíhající revize pokynů ke státní podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky (EEAG) komise hodlá zjednodušit pravidla pro veřejnou podporu renovace budov, a to zejména v obytném a sociálním sektoru, a upřesnit rozsah podpory na výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu.

Komise dále vyzývá členské státy, že mohou zavádět inovativní řešení prostřednictvím zdanění a financování spojeného s nemovitostmi tak, aby se vytvořily ekonomické podmínky k financování renovace budov. Rovněž je možné rozšířit obligatorní schéma, podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti, na všechny typy budov. Zapojením ESCO je možné propojit veřejné a soukromé investice, snížit počáteční náklady a podpořit úspory energie.

Mezi další navrhovaná opatření patří i vytvoření tzv. evropského Bauhausu, který by měl propojit udržitelnost se stylem, resp. estetikou. Nový evropský Bauhaus předpokládá zapojení odborníků z různých oborů, kteří by měli vytvořit udržitelný design, využít udržitelné technologie, digitální řešení i přírodní materiály. Co se týká časového harmonogramu předpokládá Komise tři fáze: Design, Deliver a Diffuse. V první fázi Komise vyhlásí výzvy k předkládání návrhů v rámci relevantních programů příštího víceletého finančního rámce EU (VFR). Realizace by měla být zahájena v polovině roku 2021. Cílem je pak třetí fáze Diffuse, kdy by mělo dojít k rozšíření projektů, které by se zabývaly zastavěným prostředím jako celkem, se zaměřením na různé aspekty, jako je klimatická výzva, sociální soudržnost, udržitelnost či digitalizace. energetiky jako například Horizon 2020 či ITER.

 

Zdroj: www.cez.cz