Ministři pro energetiku se dne 11. června dohodli na obecném přístupu Rady EU k navrhované revizi nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E).

Návrh revize nařízení TEN-E předložila Evropská komise v prosinci loňského roku. S cílem dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050 se zaměřila na modernizaci, dekarbonizaci a lepší propojení přeshraniční energetické infrastruktury EU. Revidovaná pravidla by měla podpořit úlohu elektrifikace v budoucím energetickém mixu a napomoct dekarbonizaci plynárenského sektoru.

Revize nařízení TEN-E identifikuje 11 prioritních koridorů a 3 tematické oblasti, které je třeba rozvíjet a propojovat, což mají zajistit projekty společného zájmu (PCI) financované z nástroje pro propojení Evropy (CEF) na období 2021 až 2027. Revidovaná pravidla aktualizují kategorie infrastruktury způsobilé pro finanční podporu. S odkazem na dekarbonizaci je kladen důraz na pobřežní přenosovou soustavu elektrické energie, vodíkovou infrastrukturu a inteligentní sítě.

Rada se rozhodla zavést povinná kritéria udržitelnosti pro všechny projekty a ukončit podporu nových projektů v oblasti zemního plynu a ropy. Zavádí přechodné období do konce roku 2029, během kterého by bylo možné aktiva určená specificky pro vodík převedená ze zemního plynu použít pro přepravu nebo skladování předem definované směsi vodíku se zemním plynem nebo biometanem. Cílem je postupně dekarbonizovat toto odvětví a zvýšit podíl plynů z obnovitelných zdrojů v potrubích.

Dále Rada navrhuje zahrnout do oblasti působnosti revidovaného nařízení některé typy elektrolyzérů, které přispívají k udržitelnosti. Tyto elektrolyzéry musí v rámci daného projektu představovat kapacitu nejméně 100 MW, přičemž jejich produkce musí splňovat konkrétní požadavky na úspory emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu.

Členské státy se rovněž dohodly na zjednodušení a urychlení povolovacích postupů.

Obecný přístup bude sloužit jako výchozí pozice Rady při jednání s Evropským parlamentem v rámci trialogu. Předpokládá se, že v návaznosti na schválení vstoupí revidované nařízení o transevropských sítích v platnost v roce 2023.

V současné době se připravuje pátý seznam projektů přeshraniční energetické infrastruktury společného zájmu (PCI), které získají prioritní status. Finální seznam projektů by Evropská komise měla představit do konce roku. Rada a Evropský parlament v případě nesouhlasu mohou návrh zablokovat jako celek. Projekty jsou vybírané podle současného nařízení TEN-E s aktualizovanou metodikou, která zahrnuje „posílená kritéria udržitelnosti“. V letošním roce v oblasti zemního plynu aspirují na zařazení projekty v hodnotě zhruba 75 miliard eur.

Zdroj: www.cez.cz