Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil dne 23. června zprávu o řízení a dohledu rizik v oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a správy a řízení společností (ESG) pro úvěrové instituce a investiční firmy.

Zpráva vymezuje společné definice rizik ESG a identifikuje metody hodnocení, které jsou potřebné pro efektivní řízení rizik. Bankám a dohledovým orgánům doporučuje, aby začlenily rizika ESG do svých obchodních strategií či řízení rizik a dohledu včas. Zároveň stanoví základy pro obecné zásady dohledového orgánu týkající se rizik ESG.

Faktory ESG, zejména změna klimatu, mohou mít významný dopad na společnosti a na investovaná aktiva, z čehož vyplývají finanční rizika. Zpráva se proto zaměřuje na odolnost finančních institucí vůči dopadu rizik ESG v různých časových horizontech a vyzývá banky a orgány dohledu k včasným proaktivním opatřením. Časový horizont posouzení odolnosti obchodních modelů doporučuje prodloužit na minimálně desetileté období, aby se sledovaná rizika zachytila.

S ohledem na návaznost na strategii udržitelného financování byla zpráva o řízení a dohledu rizik ESG předána Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi. Závěry a doporučení zprávy využije EBA jako základ pro vypracování pokynů pro banky a orgány dohledu k řízení rizik ESG.

Zdroj: www.cez.cz