Evropská komise

  • Evropská komise dosud neudělila souhlas maďarskému plánu obnovy a odolnosti. Maďarsko předložilo svůj oficiální plán, ve kterém požádalo o granty ve výši 7,2 miliard eur, dne 12. 5. 2021. Evropská komise má dva měsíce na přijetí (kladného) hodnocení plánů obnovy. V případě Maďarska však má za to, že plán nesplňuje dvě z hodnotících kritérií týkajících se protikorupčních opatření. Podle pravidel EU musí národní plány obnovy řešit všechny nebo významnou část doporučení pro jednotlivé členské země a zavést monitorovací systém proti střetu zájmů, korupci a podvodům a zamezit dvojímu financování. V případě, že Komise přijme kladné hodnocení plánu obnovy a odolnosti, má následně Rada čtyři týdny na přijetí návrhu Komise ohledně prováděcího rozhodnutí Rady.
  • Evropská komise dne 6. 7. 2021 přijala řadu opatření v oblasti udržitelného financování. Patří mezi ně především nová strategie udržitelného financování, která zahrnuje šest okruhů činnosti, vč. většího zapojení malých a středních podniků či posílení odolnosti systému vůči rizikům v oblasti udržitelnosti, dále návrh standardu EU pro zelené dluhopisy a akt v přenesené pravomoci, který stanoví, jaké informace mají finanční i nefinanční společnosti zveřejňovat ohledně udržitelnosti jejich činnosti, a to na základě článku 8 taxonomie EU.
  • Evropská komise dne 7. 7. 2021 zveřejnila letní hospodářskou prognózu. Oproti předchozím očekáváním má k oživení evropského hospodářství dojít rychleji, neboť hospodářská aktivita v prvním čtvrtletí roku překonala očekávání a lepší zdravotní situace ve druhém čtvrtletí vedla k rychlejšímu rozvolňování omezujících protiepidemických opatření.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 8. 7. 2021 přijal na plenárním zasedání usnesení ohledně uplatňování nařízení o ochraně rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Europoslanci požadují bezprostřední uplatňování nařízení o rozpočtové podmíněnosti, které vstoupilo v platnost dne 1. 1. 2021. Nicméně Polsko a Maďarsko jej dne 11. 3. 2021 zpochybnilo u Soudního dvora EU. Evropská komise má nyní vypracovat pokyny a metodiku pro uplatňování nařízení, přičemž dle dohody (summit v prosinci 2020) zapracuje do pokynů relevantní prvky, které by z rozsudku Soudního dvora případně vyplývaly. Dohoda dále uvádí, že Komise nenavrhne opatření podle tohoto nařízení dříve, než budou pokyny finalizovány. Mechanismus podmíněnosti bude možné vůči potenciálním prohřeškům použít zpětně. Europoslanci zdůrazňují, že pokyny nemohou změnit text nařízení o rozpočtové podmíněnosti a požadují rychlé vyšetření případných porušení. Přivítali iniciativu předsedy Evropského parlamentu, který v dopise adresovaném Evropské komisi uvedl, že pokud Komise nebude v této záležitosti jednat, podnikne Evropský parlament v souladu s článkem 265 SFEU kroky u Soudního dvora EU. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 529 pro, 150 proti a 14 europoslanců se hlasování zdrželo.
  • Evropský parlament dne 8. 7. 2021 přijal zprávu o všeobecném akčním programu EU pro životní prostředí do roku 2030 zpravodajky Grace O’Sullivan (Zelení/Irsko), ve které mj. požaduje ukončení přímých i nepřímých dotací do fosilních paliv do roku 2025 a do ostatních činností, které poškozují životní prostředí, do roku 2027. Europoslanci vyzývají Evropsku komisi, aby posoudila, které dotace jsou pro životní prostředí škodlivé. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 518 pro a 130 proti, přičemž 47 europoslanců se hlasování zdrželo.