Dne 12. února vydala Evropská komise pokyny pro uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí v kontextu Nástroje pro oživení a odolnost.

Mají technický charakter a jsou vodítkem pro vnitrostátní orgány, které připravují národní plány obnovy. To znamená, že se nedotýkají uplatňování a provádění nařízení o taxonomii ani dalších legislativních aktů přijatých v souvislosti s jinými fondy EU.

Nařízení k nástroji na oživení a odolnost mj. stanoví, že členské státy mají zajistit, aby všechna opatření zahrnutá do národních plánů obnovy dodržovala princip „významně nepoškozovat“ životní prostředí („do no significant harm“, DNSH). Při jeho posuzování je třeba zohlednit aspekty související s celým životním cyklem činnosti, tj. fázi výroby, používání i konec životnosti. Zároveň se posuzují přímé i nepřímé dopady jednotlivých opatření.

Pokyny pro uplatnění principu DNSH specifikují, že opatření na podporu elektrifikace (např. v dopravě, stavebnictví, průmyslu) jsou považovány za investice, které splňují tuto zásadu v oblasti zmírňování změny klimatu, pokud členské státy prokáží, že větší elektrifikace je zároveň doprovázená navýšením kapacit z obnovitelných zdrojů. Současně je potřeba doložit dodržení principu DNSH v souvislosti se zbývajícími pěti environmentálními cíli.

Opatření v oblasti výroby a distribuce elektřiny a tepla s využitím fosilních paliv nejsou obecně považována za vyhovující principu DNSH. Nicméně z obecného pravidla existují výjimky u opatření využívajících zemní plyn. Pro uznání takové výjimky bude ovšem nezbytné splnit řadu podmínek stanovených v příloze III. Například členské země, které jsou závislé na uhlí, mohou získat povolení investovat do tepláren a elektráren na zemní plyn, pokud emise po dobu ekonomické životnosti nepřesáhnou 250 gCO2eq/kWh.

Více o šesti environmentálních cílech se dočtete v bulletinu Energetika v EU zde.