Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 26. 3. 2020 na mimořádném zasedání na dálku schválil investiční iniciativu Coronavirus Response, která umožní nasměrovat 37 miliard eur z kohezních fondů na řešení důsledků krize způsobené pandemií koronaviru. Iniciativa podpoří malé a střední podniky a posílí investice do produktů a služeb nezbytných pro posílení reakce zdravotnických služeb na krizi, jako jsou např. vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, technický a aplikovaný výzkum, pilotní linky, včasné ověřování produktů apod. Opatření vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, ke kterému by mělo dojít v průběhu několika dní.
  • Evropský parlament dne 26. 3. 2020 dále schválil legislativní návrh na rozšíření působnosti Fondu solidarity na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Pro nejvíce postižené členské země bude v roce 2020 k dispozici až 800 milionů eur.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 25. března vydala pokyny, které mají zajistit důsledný přístup k prověřování zahraničních investic v období krize. Jejich cílem je ochránit kritická aktiva v EU, která jsou nezbytná pro bezpečnost a veřejný pořádek, aniž by byla ohrožena obecná otevřenost vůči zahraničním investicím. Komise vyzývá členské státy EU, které mají zaveden prověřovací mechanismus, k jeho plnému vyžívání a zohlednění rizika pro kritická odvětví. Členské státy, které dosud prověřovací mechanismus nemají, vyzývá k jeho zavedení a v mezidobí k využití všech možností k řešení případů, kdy by akvizice podniku, infrastruktury nebo technologie mohla představovat bezpečnostní riziko.

Evropská rada

  • Evropská rada dne 26. 3. 2020 během neformální videokonference přijala prohlášení o opatřeních EU v reakci na šíření onemocnění Covid-19. Všechny členské státy EU podnikly na základě doporučení svých vnitrostátních zdravotnických orgánů kroky ke zpomalení šíření viru. Oporu opatření poskytují pokyny ECDC a poradní skupina Komise. Koordinovaným způsobem jsou dočasně omezeny cesty do EU, které nejsou nezbytné. Na vnitřních hranicích jsou s ohledem na zachování fungování jednotného trhu zaváděny tzv. zelené pruhy. Za prioritu členské státy považují zajištění odpovídajících dodávek zdravotnického materiálu a vyzývají Komisi, aby prozkoumala možnosti, jak urychlit postupy při realizaci společných zakázek v oblasti osobních ochranných prostředků, ventilátorů a vybavení pro testování. Členské státy zvýší podporu do oblasti výzkumu na vývoj očkovací látky, přičemž podpoří koordinaci a synergie. Evropská rada dále podpořila rozhodná opatření Evropské centrální banky (ECB) k zajištění příznivých podmínek financování eurozóny. Zároveň podpořila investiční iniciativy Komise a potvrdila záměr podpořit prostřednictvím nástrojů EU rozsáhlá opatření na podporu ekonomik členských států EU a na zmírnění sociálních dopadů.