Evropský parlament

  • V hospodářském a měnovém výboru (ECON) dne 5. 11. 2018 europoslanci přijali zprávu ohledně zveřejňování udržitelného financování a rizik udržitelnosti. Členové výboru ECON přijali pozměňovací návrhy zpravodaje Paula Tanga (Nl, S&D), které se týkají vymezení pojmu „rizika udržitelnosti“ a posílení povinnosti „náležité péče“ s ohledem na environmentální, sociální a správní rizika investičních rozhodnutí. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 41 pro a 2 proti, přičemž europoslanci zároveň odhlasovali mandát pro zahájení trialogu s Radou EU a Evropskou komisí.

Evropská komise

  • Evropská komise se dne 8. 11. 2018 ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů rozhodla zaslat výzvu Finsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Rumunsku, Slovensku a Španělsku, které nesprávně provádějí či uplatňují určité požadavky směrnice o energetické účinnosti (směrnice 2012/27/EU). Tyto členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby zareagovaly na argumenty předložené Komisí. Jinak se Komise může rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.
  • Evropská komise dne 8. 11. 2018 ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů vyzvala Bulharsko a Českou republiku, aby uvedly své právní předpisy v oblasti kvality ovzduší do souladu s evropskými pravidly (směrnice 2008/50/ES). U těchto členských států byly zjištěny nedostatky, pokud jde o zapracování několika ustanovení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů, které nesprávně odráží některá důležitá principiální ustanovení. Česká republika účinně nezapracovala ustanovení týkající se mezních hodnot a některé definice. Například definice „těkavých organických sloučenin“ není v souladu s definicí ve směrnici o kvalitě ovzduší. Bulharsko a Česká republika proto obdrží výzvy, přičemž uvedené státy mají dva měsíce na odpověď, jinak se může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Rada

  • Členské země EU dne 7. 11. 2018 dohodly společnou pozici k revizi požadavků harmonizace ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Navrhované nařízení se týká deseti legislativních aktů, včetně směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, směrnice o hluku, či nařízení o prosazování právních předpisů v lesnictví. Členské země nepodpořily navrhované změny v souvislosti se směrnicí o odpovědnosti za životní prostředí. Důvodem je, že tyto změny přesahují rozsah vykazování, způsobily by další administrativní zátěž a navíc chybí komplexní posouzení dopadů. Evropský parlament přijal svoji pozici na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 23. 10. 2018. První kolo trialogu se očekává dne 15. 11. 2018.

Ostatní

  • Evropská unie a Africká unie zahájily dne 8. 11. 2018 na Africkém investičním fóru v Johannesburgu zorganizovaném Africkou rozvojovou bankou platformu na vysoké úrovni EU-Afrika pro investice do udržitelné energetiky v Africe. Cílem platformy je identifikovat investice do energetiky s vysokým dopadem na růst a tvorbu pracovních míst, analyzovat rizika spojená s těmito investicemi a navrhnout politické pokyny pro udržitelné investice a podnikatelské prostředí a podpořit výměny mezi africkým a evropským soukromým sektorem.