• Evropská komise dne 18. 2. 2021 předložila sdělení ve kterém vymezila svou obchodní strategii pro nadcházející roky. Nová strategie posílí možnosti obchodu podpořit klimatickou a digitální transformaci. V reakci na současné výzvy je prioritou strategie zásadní reforma Světové obchodní organizace (WTO), včetně globálních závazků v oblasti obchodu a klimatu, nových pravidel pro digitální obchod, posílených pravidel pro boj proti narušování hospodářské soutěže a obnovení systému WTO pro závazné řešení sporů.
  • Evropská komise vyzvala dne 18. 2. 2021 Českou republiku, aby dodržovala požadavky stanovené ve směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší. V Česku byly roční mezní hodnoty NO2 překročeny v aglomeraci Praha a v současné době pro tuto aglomeraci neexistuje platný plán kvality ovzduší. Dojde-li k překročení mezních hodnot stanovených směrnicí, jsou členské státy EU povinny přijmout plány týkající se kvality ovzduší, a zajistit tak provedení náležitých opatření k tomu, aby bylo období překročení co možná nejkratší. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko a ČR má dva měsíce na to, aby odpověděla a přijala nezbytná opatření.
  • Evropská komise se dne 18. 2. 2021 rozhodla zaslat České republice výzvu, v níž požaduje úplné provedení revidované směrnice o základních bezpečnostních standardech (2013/59/Euratom) ve vnitrostátním právu. Členské státy měly směrnici provést do 6. února 2018. Směrnice, jež modernizuje a konsoliduje právní předpisy EU o radiační ochraně, stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany zdraví veřejnosti, pracovníků a pacientů před nebezpečím vyplývajícím z vystavení ionizujícímu záření. Zahrnuje také ustanovení o připravenosti a reakci na mimořádné situace, jež byla posílena po jaderné havárii ve Fukušimě. ČR má dva měsíce na to, aby na argumenty Komise reagovala.
  • Evropská komise se dne 18. 2. 2021 rozhodla zaslat České republice dodatečné odůvodněné stanovisko týkající se nedodržování pravidel EU pro uznávání odborných kvalifikací (2005/36/ES ve znění 2013/55/EU). V červenci 2020 se Komise rozhodla předložit věc Soudnímu dvoru EU kvůli tomu, že ČR nenapravila porušení práva EU o odborných kvalifikacích, zejména pokud jde o pravidla týkající se usazování, dočasného poskytování služeb a zvláštních požadavků na některá zdravotnická povolání a postavení odborníků. Komise nyní zasílá dodatečné odůvodněné stanovisko k odůvodnění a vyjasnění některých stížností vznesených v počáteční fázi řízení o nesplnění povinnosti. Mezitím se postoupení věci Soudnímu dvoru EU odkládá a čeká se na odpověď českých orgánů. Česko má nyní dva měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí reagovalo.
  • Evropská komise dne 17. 2. 2021 oznámila, že investuje 121 milionů eur do nových integrovaných projektů v rámci programu pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE. Tyto finanční prostředky podpoří zelené oživení a pomohou Belgii, Německu, Irsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Slovensku dosáhnout jejich ekologických cílů.