Mezinárodní Opatření balíčku Fit for 55 se soustředí primárně na sektor energetiky, ale také na sektor dopravy. Jeho součástí je návrh nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, který má nahradit původní směrnici z roku 2014.

Doprava je dnes stále závislá na ropě, která pokrývá 94 % její energetické potřeby. Evropa dováží přibližně 87 % ropy a ropných produktů ze zahraničí, přičemž náklady na dovoz ropy se v roce 2015 odhadují na přibližně 187 miliard EUR a další náklady na životní prostředí. Výzkum a technologický vývoj vedly k úspěšným demonstracím alternativních palivových řešení pro všechny druhy dopravy. Podle Evropské komise ale zavedení bezemisních řešení na trh vyžaduje další politická opatření.

Návrh nařízení stanoví povinné národní cíle pro zavádění infrastruktury alternativních paliv ve všech druzích dopravy. Zavádí společné technické specifikace, požadavky na informace pro zákazníka, poskytování dat, platební metody a reporting.

Mezi hlavní navrhované cíle patří instalace 1 kW dobíjecí kapacity na každé bateriové elektrické vozidlo registrované v členském státě, instalace rychlých dobíjecích stanic s kapacitou nejméně 300 kW do roku 2025 a 600 kW do roku 2030 v intervalu 60 km na evropských dálnicích v rámci sítě TENT či nově stanovené cíle pro nabíjení nákladních vozidel s elektrickým pohonem a zajištění dostupnosti vodíkových čerpacích stanic pro všechny typy vozidel.

Podstatná je samotná změna legislativního nástroje ze směrnice na nařízení. To znamená, že nařízení bude mít závaznou právní platnost ve všech členských státech od okamžiku, kdy vstoupí v platnost a členské státy přijdou o flexibilitu možností implementace, kterou jim zaručovala směrnice.

Nezbytnou podmínkou pro rozvoj čisté mobility je vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj infrastruktury, mezi které patří i zajištění společného rámce pro její zavádění. Z tohoto pohledu lze tedy legislativní návrh regulující oblast infrastruktury pro alternativní paliva vnímat pozitivně. Návrh však obsahuje jinou metodologii pro stanovení potřebné infrastruktury, než byla dosud používána. Je tedy třeba pečlivě zanalyzovat konkrétní dopady návrhu povinných vnitrostátních cílů.

Skupina ČEZ je připravena přispět ke snižování emisí a dalšího rozvoje elektromobilní dobíjecí sítě. Již nyní máme s počtem 310 veřejných dobíjecích stanic největší dobíjecí síť v ČR a do roku 2025 jich hodláme mít v provozu minimálně 800.

Nabízí se otázka nákladové efektivity rychlého budování navrhované dobíjecí infrastruktury, zejména v segmentu těžkých nákladních vozidel. Související investice budou (pro získání soukromých subjektů) vyžadovat spolufinancování z veřejných prostředků.

Zdroj: www.cez.cz