Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dne 4. prosince zveřejnila zprávu o stavu a výhledu evropského životního prostředí. Odborníci a vědci v oblasti životního prostředí z členských zemí EEA představili komplexní hodnocení životního prostředí a nabízí přehled způsobů, kterými bychom měli reagovat na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti či znečištění ovzduší a vody.

Zprávu Evropské životní prostředí – stav a výhled zveřejňuje agentura EEA každých pět let. Aktuální vydání uvádí, že v uplynulých letech Evropa dosáhla velkého pokroku v oblasti efektivního využívání zdrojů a oběhového hospodářství. Nicméně současný vývoj poukazuje na zpomalení pokroku v oblastech snižování emisí skleníkových plynů, průmyslových emisí, produkce odpadů, zlepšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů energie. Predikce naznačují, že současné tempo nebude stačit ke splnění cílů v oblasti klimatu a energetiky pro roky 2030 a 2050. Nejvýrazněji za ambicemi zaostává oblast ochrany a zachování biologické rozmanitosti a přírody v Evropě.

Zpráva předkládá řadu podnětů k razantním krokům, které jsou zapotřebí, aby Evropa dosáhla svých cílů a ambicí pro roky 2030 a 2050. Dosažení cílů bude vyžadovat lepší implementaci a koordinaci stávajících politik v oblasti životního prostředí, aby se plně využil jejich potenciál.

Hlavním principem koherentní politiky by se měl stát aspekt udržitelnosti. Zpráva uvádí, že Evropa nedosáhne své vize udržitelného rozvoje jednoduše tím, že bude prosazovat hospodářský růst a současně usilovat o snižování environmentálních a sociálních dopadů. Navrhuje proto učinit z udržitelného rozvoje rámec tvorby politik. Zároveň vyzývá k zásadnímu a rychlému řešení během nadcházejících deseti let, aby se zabránilo nevratným změnám a škodám.

Nemalou pozornost EEA věnuje finančnímu sektoru. Podle jejích závěrů bude dosažení klimatických cílů vyžadovat navýšení investic a přeorientování financování. Vládní instituce by měly využít veřejné zdroje k podpoře inovací, veřejné zakázky zadávat udržitelným způsobem, při mobilizaci soukromých výdajů spoluutvářet investiční rozhodnutí a změnit orientaci finančního sektoru na podporu udržitelných projektů. Úspěšný přechod k udržitelnému rozvoji bude současně vyžadovat sociálně spravedlivý vývoj, tj. cestu tzv. spravedlivé transformace.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU