Dne 6. října odsouhlasila Rada předběžnou dohodu s Evropským parlamentem ohledně revize Aarhuského nařízení, které upravuje přístup veřejnosti k informacím a právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Cílem revize je zajistit, aby členské státy plně dodržovaly mezinárodní Aarhuskou úmluvu.

Rada a Evropský parlament se mj. shodly na rozšíření okruhu subjektů, jež se mohou stát účastníky řízení, i nad rámec nevládních organizací, a umožnit tak dalším osobám z řad veřejnosti, aby za určitých podmínek požádaly o vnitřní přezkum správních aktů. To se týká jednak osob, jejichž práva v oblasti životního prostředí byla prokazatelně porušena, přičemž jsou ve srovnání s širokou veřejností přímo dotčeny, nebo v dané věci existuje dostatečný veřejný zájem a žádost podporuje alespoň 4 000 osob z 5 členských států, přičemž z každé členské země jde alespoň o 250 lidí.
Osoby z řad veřejnosti zastupuje nevládní organizace nebo právník.

Nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Zdroj: www.cez.cz