Delegovaný akt k nařízení o taxonomii je živým dokumentem a bude se tedy s ohledem na vývoj a technologický pokrok v průběhu času vyvíjet. Tím se zajistí, že do oblasti jeho působnosti se mohou doplnit odvětví a činnosti, včetně přechodných aktivit. Screeningová kritéria budou pravidelně přezkoumávána.

Ještě v tomto roce hodlá Komise přijmout doplňkový delegovaný akt k nařízení o taxonomii, který se bude vztahovat na činnosti, které ten současný neobsahuje. Zahrnovat bude i jadernou energii a zemní plyn, včetně souvisejících technologií, s ohledem na jejich dočasné využívání jako přechodných hospodářských činností (pokud spadají pod čl. 10 odstavec 2 nařízení o taxonomii).

V případě jaderné energie bude Komise vycházet ze závěrů probíhajícího přezkumu. Na konci března byla zveřejněná technická analýza posouzení jaderné energie s ohledem na zásadu významně nepoškozovat (DNSH), kterou vypracovalo Společné výzkumné středisko (JRC). Odborníci JRC došli k závěru, že výroba elektřiny založená na jaderné energii a související činnosti v celém hospodářském cyklu jádra nepředstavují s ohledem na taxonomii významné poškození (za podmínky dodržování technických screeningových kritérií). Technickou analýzu JRC, která má 387 stránek, nyní posuzuje jednak skupina odborníků na radiační ochranu a nakládání s radioaktivními odpady podle článku 31 Smlouvy Euratom a také experti na oblast životního prostředí (SCHEER). Obě skupiny mají na posouzení tři měsíce, tj. do konce června.

V souvislosti se zemním plynem, jako přechodnou technologií, Komise uvažuje o ustanovení, které by vymezilo dobu, po kterou budou tyto činnosti posuzovány jako přechodné. Komise navíc zvažuje předložení legislativních návrhů týkajících se činností v plynárenském odvětví, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, ale nelze je do taxonomie zahrnout. (Nařízení o taxonomii vylučuje výrobu energie s limitem pro přímé emise 270 gCO2e/kWh).

Zdroj: www.cez.cz