Evropská komise

  • Evropská komise dne 5. 5. 2021 předložila aktualizovanou průmyslovou strategii EU s cílem zohlednit nové okolnosti v souvislosti s krizí způsobenou pandemií covid 19. Aktualizovaná strategie potvrzuje priority stanovené ve sdělení z března 2020 a zároveň navrhuje nová opatření, která mají posílit odolnost jednotného trhu zejména v dobách krize, dále předkládá analýzu strategické závislosti EU a nastiňuje opatření k urychlení zelené a digitální transformace. Středobodem aktualizované strategie jsou malé a střední podniky. Právě na ně a na začínající podniky cílí finanční podpora a opatření, která jim má usnadnit souběžnou transformaci.
  • Evropská komise dne 5. 5. 2021 předložila návrh nového nástroje pro řešení potenciálních rušivých účinků zahraničních subvencí na jednotném trhu. Cílem legislativního návrhu je řešit současnou situaci, kdy subvence poskytované vládami zemí mimo EU nejsou z velké míry kontrolovány, zatímco dotace poskytované členskými státy kontrole podléhají. Podle navrhovaného nařízení bude mít Komise pravomoc prošetřit např. spojení podniků (s obratem nejméně 500 milionů eur) a finančním příspěvkem ze třetí země ve výši nejméně 50 milionů eur. K návrhu je připojena zpráva o posouzení dopadů, která podrobně vysvětluje důvody navrhovaného nařízení a popisuje několik situací, v nichž by mohly zahraniční subvence jednotný trh narušovat.

Rada EU

  • Rada po dohodě v rámci evropských institucí formálně přijala dne 6. 5. 2021 nová pravidla pro povinnou registraci zástupců zájmových skupin. Nový společný rámec rozšiřuje působnost stávajícího rejstříku transparentnosti a zavádí povinnost zápisu zástupců zájmových skupin do rejstříku transparentnosti jako předpoklad pro určité činnosti, na něž se vztahuje interinstitucionální dohoda. Podpis dohody se předpokládá dne 20. 5. 2021, poté bude její znění zveřejněno v Úředním věstníku. Vstoupit v platnost by měla začátkem července.