Evropská komise

Během rozpravy v Evropském parlamentu o stavu Unie dne 14. 9. 2016 zmínil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zájem EU na rychlé ratifikaci Pařížské dohody. Dále navrhnul navýšení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), které by umožnilo financování infrastruktury a energetických projektů. Konkrétně navrhnul nové navýšení na 500 miliard Euro do roku 2020. Z toho 40% by bylo vyhrazeno na projekty v souvislosti se změnami klimatu.

Evropská komise předložila při příležitosti projevu předsedy Junckera o stavu Unie za rok 2016 dne 14. 9. 2016zprávu Better regulation approach o dosažených výsledcích a dalších krocích, které mají zajistit, aby zlepšování právní úpravy přinášelo evropským občanům hmatatelné výsledky a řešilo společné problémy, kterým Evropa čelí. Vytváření moderních, přiměřených a účelných pravidel je společnou odpovědností a má zásadní význam pro zachování zásad právního státu a našich společných hodnot a rovněž pro efektivní fungování veřejné správy a podniků. Zlepšování právní úpravy spočívá v kritickém posuzování, zda má být určité opatření přijato na úrovni Unie, nebo na vnitrostátní úrovni, a v aktivnější a smysluplnější spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

Evropský parlament

Evropský parlament dne 13. 9. 2016 přijal na plenárním zasedání ve Štrasburku zprávu německého MEP Wernera Langena (EPP) k novému uspořádání energetického trhu. Témata, mezi která patří decentralizace a flexibilita trhu, integrace obnovitelných zdrojů energie, posouzení výrobní přiměřenosti, regulační rámec, regionální spolupráce nebo nastavení klimatických cílů,  EP projednával z vlastního podnětu. Očekává se, že Evropská komise předloží legislativní návrh ohledně nového uspořádání energetického trhu do konce roku 2016.

Evropský parlament dne 13. 9. 2016 přijal na plenárním zasedání ve Štrasburku zprávu polského MEP Adama Giereka (S&D) ke strategii vytápění a chlazení.  Podle slov zpravodaje je nadále nutné zaměřit pozornost na lepší využívání obnovitelných technologií ve vytápění a chlazení v kombinaci se zvýšením energetické účinnosti.  Zprávu EP vypracoval z vlastního podnětu. Nyní se očekává, že Evropská komise předloží související legislativní návrh ohledně revize směrnice o energetické náročnosti budov do konce roku 2016, s největší pravděpodobností v říjnu.