Dne 14. července Evropská komise představí balíček Fit for 55. Jeho smyslem je přizpůsobit právní předpisy v oblasti klimatu a energetiky novému 55% emisnímu cíli EU do roku 2030. Součástí balíčku bude posouzení dopadů na úrovni EU.

Se záměrem dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050 se v prosinci loňského roku členské státy dohodly na zpřísnění střednědobých klimatických závazků EU. Předchozí emisní závazek EU pro rok 2030 byl nahrazen novým cílem pro čisté snížení emisí skleníkových plynů, a to alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

V souvislosti s posílenými ambicemi je nyní nezbytné uvést do souladu právní předpisy v oblastech klimatu a energetiky. Nastavení nového emisního cíle bude vyžadovat rozsáhlé změny zejména v sektorech dopravy, budov, energetiky, energeticky náročného průmyslu či využívání půdy a lesnictví.

Očekává se, že v polovině července Evropská komise předloží 11 legislativních návrhů: revizi schématu EU ETS, vč. revize směrnice týkající se letectví a námořní dopravy; mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM); nařízení o sdílení úsilí; revizi směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny; změnu směrnice o obnovitelných zdrojích energie; změnu směrnice o energetické účinnosti; revizi nařízení o zahrnutí emisí a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy a lesnictví (LULUCF); revizi směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; revizi nařízení pro standardy CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla; udržitelná letecká paliva a zelený evropský námořní prostor.

Revize jednotlivých právních předpisů by ve svém výsledku měla tvořit komplexní celek opatření, která na sebe vzájemně navazují a jsou v souladu s klíčovými principy politiky EU v oblasti klimatu.

Zdroj: www.cez.cz