O d pondělí 16. listopadu do čtvrtka 19. listopadu se, tentokrát on-line, konal Týden spravedlivé transformace. Ten je evolucí konferencí Platformy pro transformaci uhelných regionů, která funguje již třetím rokem. Akce ilustruje obecný trend odklonu od fosilních paliv, přechodu na čistou energetiku a snahu o integraci energetického sektoru.

Jednotlivé semináře a panely se pokoušely jednak identifikovat obecné trendy a kroky potřebné k nastartování spravedlivé transfor-mace, ale také představit konkrétní inspirující projekty. Co se týče identifikace obecných trendů a dalšího směřování spravedlivé transformace, většina řečníků zdůrazňovala, že klíčem k úspěchu bude co největší zapoje-ní jednotlivých regionů a obcí. Ty podle pre-zentovaných dat Mezinárodní organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD) již nyní stojí za více jak polovinou veřejných výdajů a in-vestic v rámci boje se změnou klimatu. Záro-veň je to právě na lokální úrovni, kde lze do-sáhnout maximálního zapojení místní popula-ce a podniků. OECD také ve spolupráci s Evropskou komisí identifikovala doporuče-ní, která mají pomoci směřovat transformaci správným směrem – definovat a implemento-vat měřitelné cíle a konkrétní akce; podporo-vat inovace; aktivně zapojit občany a vědec-kou komunitu; eliminovat neudržitelné struk-tury a praktiky a škálovat veřejné a soukromé financování.

Z konkrétních projektů prezentovaných na konferenci lze vybrat projekt TSO2020 z Nizozemska. Za ním stojí klastr složený z neziskových organizací, provozovatelů pře-nosové soustavy a utilit aktivních v produkci vodíku. Klastru se také účastní nizozemské ministerstvo infrastruktury. Cílem projektu je vytvořit kompletní řetězec vodíkového hospo-dářství – počínaje výrobou z obnovitelné a nízkoemisní elektřiny, přes dopravu a skla-dování až po zajištění poptávky.

 

Zdroj: www.cez.cz