Na základě rozhodnutí Spolkového ústavního soudu přijala německá vláda návrh novely zákona o ochraně klimatu z roku 2019. Revidované znění zahrnuje přísnější klimatické cíle, včetně závazné trajektorie klimatické neutrality do roku 2045.

Federální ministerstvo životního prostředí doporučilo navýšit německý národní emisní cíl pro rok 2030, a to ze současných 55 % na 65 % (snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990). Zároveň stanovilo průběžný cíl do roku 2040 ve výši 88 %. Revidovaný zákon zachoval systém ročních přípustných úrovní emisí pro jednotlivá odvětví do roku 2030, přičemž většina úsilí bude realizovaná v energetickém sektoru a v průmyslu. Konkrétní roční cíle snižování jsou stanoveny i na období let 2030 až 2040. O tom, jak budou rozděleny mezi jednotlivá odvětví, bude rozhodnuto v roce 2024. Nově je také stanoven cíl pro pohlcování emisí. Po roce 2050 pak německá vláda počítá s negativními emisemi, jinými slovy: Německo přírodní cestou pohltí více skleníkových plynů, než vyprodukuje, například z chovu hospodářských zvířat či nezbytných průmyslových procesů.

Úsilí o ochranu klimatu by tak mělo být spravedlivěji rozděleno mezi současnou a budoucí generaci. Konkrétní navazující opatření vláda rozpracuje ještě do konce letošního roku. Zpřísnění klimatických cílů přišlo v reakci na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 29. dubna letošního roku, podle kterého je německá vláda povinna aktualizovat klimatické cíle, včetně podrobného upřesnění emisních cílů pro období po roce 2030, a to nejpozději do konce roku 2022. Ústavní soud konstatoval, že není možné přenášet závazky pro snižování emisí (a z nich plynoucí dopady a omezení) na příští generace. Vzhledem ke skutečnosti, že prakticky všechny oblasti lidského života jsou spojeny s vypouštěním emisí skleníkových plynů, mohlo by nespravedlivé rozdělení úsilí o jejich snižování omezit příští generace na jejich právech a svobodách.

Současně s přijetím revidovaného zákona o ochraně klimatu federální vláda oznámila vytvoření programu na podporu nových klimatických cílů. K dispozici bude dodatečných 8 miliard eur.

Zdroj: www.cez.cz