Skupina devíti mladých německých aktivistů, zapojených do pátečních protestů proti nedostatečným aktivitám vlád na ochranu klimatu (pozn.: Fridays for Future), podala 15. ledna ve spolupráci s místním zastoupením organizace Gree-npeace ústavní stížnost k německému Ústavnímu soudu.

Základem jejich stížnosti je posouzení ústav-nosti klimatického zákona, který byl přijat koncem minulého roku, v němž se vláda za-vázala snížit národní emise skleníkových ply-nů o 55 % k roku 2030. Stěžovatelé se zejména odvolávají na skutečnost, že navržené snížení národních emisí obsažené v napadeném zákoně je nedostatečné a neodpovídá mezinárodním závazkům vy-plývajícím z cílů Pařížské dohody. Z pohledu ústavnosti se pak stěžovatelé dovolávají porušení jejich základního práva na život a tělesnou integritu, které je zakotveno v čl. 2 odst. 2 Ústavy SRN.

Uvedený soudní případ navazuje na první řízení tohoto druhu v EU, které bylo vedené před Nejvyšším soudem Nizozemí a v němž projednávající soud vydal rozhodnutí nařizují-cí nizozemské vládě zvýšení úspor emisí skleníkových plynů. O tomto soudním sporu jsme psali v říjnovém čísle našeho bulletinu Energetika v EU z roku 2018.

Vzhledem k narůstajícímu zájmu veřejnosti o otázky spojené s opatřeními na zmírnění klimatických změn lze očekávat, že obdobná řízení budou iniciována i v jiných členských státech.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU