Ministři zahraničí požadují urychlené vypracování strategie EU v oblasti klimatické diplomacie. Na setkání dne 20. ledna vyzvali Evropskou komisi a člen-ské země EU, aby do června 2020 společ-ně vypracovali strategický přístup k diplomacii v oblasti klimatu.

Rada ve svých závěrech připomíná, že změ-na klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Posiluje environmen-tální tlaky a riziko katastrof, přičemž v nejzranitelnějších regionech zvyšuje hrozbu sociálních a politických nepokojů a přispívá ke ztrátě obživy a k migraci.
Ministři se shodli, že Evropská unie musí na-léhavě vybízet třetí země, aby zintenzivnily své úsilí v oblasti boje proti klimatickým změ-nám. Zdůraznili také, že EU v této souvislosti využije všech nástrojů vnější politiky, včetně udržitelných finančních nástrojů a obchodní politiky. Rada připomněla nezbytnost zacho-vání konkurenceschopnosti EU a vzala na vědomí záměr Komise navrhnout přeshranič-ní mechanismus kompenzačních opatření pro odvětví náročná na uhlík.

Evropská rada na svém prosincovém zase-dání potvrdila cíl dosažení klimaticky neutrál-ní EU do roku 2050, a to v souladu s cíli Pa-řížské dohody. Členské státy EU mají záro-veň snahu zajistit, aby je v úsilí o snižování emisí následovali i další znečišťovatelé, zejména Čína. Ministři uvedli, že budou před-nostně pracovat s ostatními ekonomikami ze skupiny G20, které představují tři čtvrtiny globálních emisí skleníkových plynů, a také s nejzranitelnějšími zeměmi, které jsou změ-nou klimatu zasaženy nejvíce.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU