Evropská komise

  • Evropská komise dne 7. 10. 2021 zveřejnila prohlášení, ve kterém potvrdila, že princip právního státu je základní hodnotou EU, jehož zajištěním je pověřena. V souvislosti s rozsudkem polského Ústavního soudu Komise konstatovala, že právo EU má přednost před vnitrostátním právem, vč. ústavních ustanovení, a že rozsudky Evropského soudního dvora jsou závazné pro všechny orgány členských států EU. Po analýze polského rozsudku Komise rozhodne o dalších opatřeních, aby byla zajištěna integrita práva EU.
  • Evropská komise dne 6. 10. 2021 otevřela veřejnou konzultaci k navrhované revizi obecného nařízení o blokových výjimkách. Cílem revize je usnadnit veřejnou podporu ekologické a digitální transformace. Veřejná konzultace je otevřená do 8. 12. 2021.

Evropský parlament

  • Evropský parlament dne 5. 10. 2021 na svém plenárním zasedání ve Štrasburku zamítl dvě rezoluce ohledně delegovaných aktů v oblasti taxonomie, z nichž jedna vyzývala Evropskou komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zahrne hospodářské činnosti v oblasti jaderné energie a plynárenství. Druhá rezoluce odmítala stanovování kritérií, která vylučují konkrétní odvětví z přístupu ke kapitálu potřebnému pro jejich udržitelný přechod, a požadovala respektování technologické neutrality.

Rada EU

  • Rada dne 6. 10. 2021 odsouhlasila předběžnou dohodu s Evropským parlamentem ohledně revize Aarhuského nařízení, které upravuje přístup veřejnosti k informacím, účasti na rozhodování a k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Nařízení stanoví, jak mají členské státy EU  provádět mezinárodní Aarhurskou úmluvu. Rada a Evropský parlament se mj. shodly na rozšíření okruhu subjektů, jež se mohou stát účastníky řízení, i nad rámec nevládních organizací, a umožnit tak dalším osobám z řad veřejnosti, aby za určitých podmínek (pokud jsou přímo dotčeny, nebo žádost podporuje alespoň 4000 osob z 5 členských států, a to alespoň 250 z každého) požádaly o vnitřní přezkum správních aktů. Osoby z řad veřejnosti budou zastoupeny NGOs nebo právníkem. Finální znění nařízení bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí dvacátým dnem po jeho vyhlášení.