Evropská komise

  • Evropská komise dne 28. 10. 2021 přijala návrh na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jedněmi z nejškodlivějších chemických látek v odpadech – perzistentními organickými znečišťujícími látkami (POP). Návrh zpřísňuje limity pro tyto chemické látky v odpadech a předchází jejich opětovnému vstupu do hospodářství. Komise navrhuje zavést přísné limity pro tři látky: perfluoroktanová kyselina (PFOA) a její soli, dikofol a pentachlorfenola a jeho soli a estery. Komise kromě toho navrhuje zpřísnit maximální limity v odpadech pro dalších pět látek nebo skupin látek, které jsou již regulovány.
  • Evropská komise se dne 27. 10. 2021 rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „Výzva k akci – ochrana životního prostředí v rámci všech politik“. Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi k navržení právního aktu, který zajistí, aby členské státy při přijímání vnitrostátních opatření zohledňovaly environmentální aspekty. Po dnešní registraci mohou organizátoři začít sbírat podpisy. Pokud evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise reagovat.
  • Evropská komise dne 27. 10. 2021 přijala přezkum bankovních pravidel EU (nařízení o kapitálových požadavcích a směrnice o kapitálových požadavcích). Tato nová pravidla zajistí, aby evropské banky byly odolnější vůči potenciálním budoucím hospodářským otřesům, a zároveň přispějí k oživení Evropy po pandemii COVID-19 a k přechodu ke klimatické neutralitě. Legislativní balíček zahrnuje posílení odolnosti bankovního sektoru vůči environmentálním, sociálním a správním rizikům (ESG) a ukládá bankám povinnost, aby v rámci svého systému řízení rizik systematicky zjišťovaly, zveřejňovaly a řídily rizika ESG, což zahrnuje pravidelné zátěžové testy v oblasti klimatu prováděné jak orgány dohledu, tak bankami.
  • Evropská komise dne 26. 10. 2021 přijala zprávy o stavu energetické unie za rok 2021, v nichž vyhodnotila pokrok, kterého EU dosáhla při realizaci přechodu na čistou energii téměř dva roky po zahájení Zelené dohody pro Evropu. Přestože byla zaznamenána řada povzbudivých trendů, k dosažení cíle, jímž je snížení čistých emisí alespoň o 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné vynaložit větší úsilí. Kromě toho bude příští rok nutné pečlivě analyzovat údaje, aby bylo možné zjistit dlouhodobější trendy v období po pandemii COVID-19.
  • Evropská komise dne 26. 10. 2021 zahajuje druhou výzvu k předkládání návrhů na rozsáhlé projekty v rámci Inovačního fondu. Z rozpočtu 1,5 miliardy eur bude financovat průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie a zachycování, využívání a ukládání CO2.